AMC
Nákupný zoznam

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Pri spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov postupujeme s náležitou zodpovednosťou a starostlivosťou. Nižšie sú uvedené informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v našej spoločnosti.

V prípade, že po prečítaní informácií o spracúvaní osobných údajov budete mať dodatočné otázky, kontaktujte nás prosím na adrese zenyvmeste@gmail.com alebo na poštovej adrese uvedenej nižšie.

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia  účelu spracovania, ako aj minimalizácie rozsahu a uchovávania.

Spracovávame len tie osobné údaje klientov, ktoré nám klienti poskytnú a len na poskytnutý účel. Osobné údaje sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný požiadavkou klienta.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Zodpovedná osoba

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť webinak, s.r.o.,  IČO: 48064068, so sídlom Kopčianska 8-10, VIENNA GATE, 821 09 Bratislava - Petržalka, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom: zenyvmeste@gmail.com  alebo poštou na vyššie uvedenej adrese spoločnosti.

Údaje, ktoré spracúvame

Prevádzkovateľ o Vás v elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje:

V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko,  telefónne číslo, e-mailová adresa a historicky poskytnuté služby Prevádzkovateľom.

V prípade právnických osôb: meno a priezvisko kontaktných osôb, telefónne číslo kontaktných osôb, e-mailovú adresu kontaktných osôb, názov spoločnosti, webovú adresu a e-mailovú adresu spoločnosti a fakturačné údaje spoločnosti.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (kliknutím na príslišné políčko súhlasu) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie niektorej z našich služieb:

a) slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,

b) potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,

c) súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

9. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby. 


Rozsah spracúvaných osobných údajov


Pri prihlásení do profilu používateľa:

- emailová adresa,

- meno a priezvisko,

- údaje o prihlásení na zaregistrovaný profil,

- údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,

- IP adresa,

- údaje zo súborov cookies.Pri službe e-shop:

- emailová adresa,

- meno a priezvisko,

- poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát),

- telefónne číslo,

- údaje o prihlásení na zaregistrované konto,

- údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,

- IP adresa,

- údaje zo súborov cookies;


Poskytnutý súhlas na vyššie uvedené účely je plne dobrovoľný. V prípade, že ste náš dodávateľ, je potrebný súhlas na vedenie databázy poskytovateľov, aby sme Vás v budúcnosti mohli osloviť s návrhom na spoluprácu. Váš slobodný súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.


Dĺžka obdobia spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budú ním spracúvané po dobu platnosti trvania tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Po vyššie uvedenej dobe môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané v prípadoch, ak sa to od Prevádzkovateľa vyžaduje podľa osobitných predpisov.

Automatizované spracovanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvaním vašich osobných údajov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nariadením a zákonom v mene Prevádzkovateľa.

Na základe Vašej žiadosti ste oprávnený/-á:

- požadovať prístup k Vašim osobným údajom

- žiadať opravu Vašich osobných údajov

- žiadať o výmaz Vašich osobných údajov

- žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

- namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

- žiadať prenos Vašich osobných údajov

- podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky